သင့္ စာမ်က္နွာ

CV တင္ရန္:
.doc, .docx and pdf CVs မ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။ 5 MB ထက္ ပိုေသာ CV မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ပယ္ခ်သြားမည္
Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login