သင်လျှောက်ထားလိုသည့် အလုပ်ရာထူး (သို့) ကုမ္ပဏီအမည် နှင့် မြို့ကို ရှာဖွေရန်တွင်ရိုက်၍ သင်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ - sales yangon ဟုရိုက်ရှာပါက ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ခေါ်ယူထားသည့် အရောင်းပိုင်းအလုပ်များကို ရှာဖွေနိုင်မည်။)

Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login