ဆီကိုယ်စားလှယ် ( Male Only ) - Mandalay (ရွှေကြက်ယက်)

Best Oil Company

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network.


We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

Amarapura,  Mandalay   28 January 2020
Job Reference: MJ1578539519654

ဆီကိုယ်စားလှယ် ( Male Only ) - Mandalay (ရွှေကြက်ယက်)

  • တာ◌န်ကျဉ်းချုပ်

      ဆီတင်/ချ လုပ်ငန်းများတွင်တာ◌န်ယူကြီးကြပ်ခြင်း ။

      ဆီသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အလေအလွင့်မရှိအောင် တာ◌န်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ လိုအပ်သော Report    

များအချိန်မှီပေးပို့ခြင်း။

  • Requirement

       တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားသူ

       အသက် ၂၂ မှ ၄၀ အတွင်း

       လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကောင်းမွန်သူ၊ဒေသမရွေးခရီးသွားလာနိုင်သူ (ကုန်လမ်း၊ရေလမ်း) ။

      ဆီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား အခြေခံမှစတင်သင်ယူနိုင်သူ။

       

Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login