စက်ရုံလုပ်သား (Factory Worker)

SUZUKI THILAWA MOTOR CO.,LTD.

Corporate History

At November 1998, established “Myanmar Suzuki Motor” at South Dagon Industrial Zone. In January 1999, started the production of Automobile and Motorcycle. At December 2010, liquidated the “Myanmar Suzuki Motor”. In February 2013,
established the “Suzuki Myanmar Motor” at South Dagon Industrial Zone. In January 2018, started the production at Thilawa Factory.


Benefits

-   Ferry

-   Lunch

-  Uniform

Thanlyin,  Yangon   27 January 2020
Job Reference: MJ1579658695334

ရာထူး        -     စက်ရုံလုပ်သား (ကျား/မ) 

Title         -      Factory Worker (Male/Female) 

အသက်      -      ၁၈ နှစ် မှ ၂၅ နှစ်ကြား 

Age         -      Between 18 ~ 25 Years 

ပညာအရည်််််််််အချင်း     -    အခြေခံပညာ(၁၀)တန်း‌အောင် သို့မဟုတ် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းဆင်း

Education Level      -    Passed Matriculation Exam (or) Passed G.T.H.S 

လုပ်ခလစာ    -    အခြေခံလုပ်ခလစာ + အခြားအကျိုးခံစားခံစားခွင့် 

Salary        -    Basic Salary + Other Allowance 


လုပ်ငန်းတာ၀န် (Job Description) 


- ကားအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း (Assembling the parts of car) 

- ‌‌မော််‌တော််ကားလုပ်‌ဆောင်ချက်များအား စစ်‌ဆေးခြင်း (Inspection) 

- စက်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း (Repairing & Maintenance) 

- ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအား ‌တပ်ဆင်ရာ‌နေရာသို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ခြင်း (P.M.C Supply Process) 

- လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ တာ၀န်ပေး‌အပ်ခြင်း (Job assign upon the requirement) 


လိုအပ်သည့် အရည်အချင်း (Required Skills & Knowledge) 


- အခြေခံပညာအထက်တန်း‌‌အောင်မြင်ရမည်။ (Must be passed Basic Education High School) 

- သို့မဟုတ် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (Or must have the certificate of accomplishment from G.T.H.S) 

- ‌ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ‌ကျန်းမာ‌ရေး‌ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ (Must be able to work long term and be in good health) 

- ယာဥ််‌မောင်းလိုင်စင်ရှိသူဦီးစား‌ပေးမည်။ (Priority with Driving License) 


အကျိုးခံစားခွင့်များ (Benefits) 


- ကြို/ပို့ ယာဥ်််််စီစဥ််‌ပေးသည်။ (Ferry Arrangement) 

- ယူနီဖောင်း‌‌ပေးသည်။ (Uniform Provided) 

- ‌‌‌နေ့လည်စာ/ ညစာ‌‌ကျွေးပါသည်။ (Provided lunch & dinner) 

- အခြေခံခံစားခွင့်များ‌‌‌ပေးခြင်း၊ အာမခံထား‌ပေးခြင်း (Basic Allowance & Insurance) 


အလုပ်ချိန်  (Working Time)

မနက်ပိုင်းအလုပ်ချိန် - နံနက် ၇ နာရီ မှ ည‌နေ ၃ နာရီခွဲ 

(Morning Shift - 7;00 AM to 3:30 PM) 

ညပိုင်းအလုပ်ချိန် - ည ၇ နာရီ မှ နံနက် ၃ နာရီခွဲ

(Night Shift - 7:00 PM to 3:30 AM) 


အလုပ်လုပ်ရက် (Working Day) 


- တနင်္လာ‌နေ့ မှ ‌သောကြာ‌‌‌‌နေ့ထိ (Monday to Friday) 

- စနေ တစ်ပတ်ခြားပိတ်ပါသည်။ (Saturday alternatively close) 

- တနင်္ဂနွေ‌နေ့တိုင်း နှင့် အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်များ အားလုံးပိတ်ပါသည်။ (Close on all Sunday & Public Holidays) 


လုပ်ငန်းခွင်နေရာ (Working Place) 


ဆူဇူကီးသီလ၀ါ‌မော််‌တော််််််််််််််််််််််််််််််််ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ဇုန်-‌‌အေ၊ အကွက်အမှတ် - (‌‌အေ၀မ်း)၊ သီလ၀ါအထူးစီးပွား‌ရေးဇုန်၊ သန်လျင်မြိိုု့

Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd. 

Zone-A, Lot No (A-1), Thilawa Special Economic Zone, Thanlyin Tsp., အခုပဲ လျှောက်ထားရန် Do You want a reminder about this job in a 7 days?
လစာ နှင့် ခံစားခွင့်:
အခြေခံံံံံံံံံလုပ်ခလစာ + အခြေခံခံစားခွင့် Basic Salary + Basic Allowance ကြို/ ပို့ ယာဥ်် အစီအစဥ်် Ferry Arrangement နေ့လည်စာ/ ညစာ Lunch/ Dinner Provided ယူနီီ‌‌ဖောင်း Uniform Provided အာမခံထားရှိပေးမှု Insurance
သင် မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည် မျှဝေရန်
Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login