စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလိမိတက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ CHO CHO PHYU ကုမၸဏီလိမိတက္အား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေတာင္ဒဂံု အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအား စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ Shwe Pyi Thar ေရႊျပည္သာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ထပ္မံ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ CHO CHO PHYU ကုမၸဏီလိမိတက္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ SPIKE အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ိဳးသမီး၀တ္ အထည္ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားကို ယုဇနပလာဇာအနီးရွိ SPIKE အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ အထည္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  Yangon    13 July 2019
Job Reference: MJ1562309537516
  • ေမာ္ဒယ္အျမင္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေမာင္ႏွင္ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။
  • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး (၅)နွစ္ရွိရမည္။
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ အထင္ကရေနရာမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာသိရွိရမည္။
  • အခ်ိန္ပိုဆင္းႏိုင္ၿပီးေန႕ညမေရြးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
  • လိုအပ္ပါကနယ္ခရီးမ်ား သြားနိုင္ရမည္။
  • စရိတ္ျငိမ္းေနနိုင္ရမည္အခုပဲ ေလွ်ာက္ထားရန္ Do You want a reminder about this job in a 7 days?
လစာ ႏွင့္ ခံစားခြင့္:
တစ္ပတ္(၂)ရက္အလုပ္နားေပးမည္။ စရိတ္ျငိမ္းေနနိုင္ရမည္
သင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေဝရန္
Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login