ဥပဒအရောရှိ - အမွိုးသမီး ( ၁)

iMyanmarHouse

iMyanmarHouse.com is the market leader of Myanmar Real Estate online platform that connects buyers, real estate companies and general sellers in the most diverse cities in Myanmar. No.1 property website in Myanmar where you can find over 350,000 Properties for Sale and Rent. Over 3.8 Million visits every month to website & App. Over 1.7 Million Facebook Fans. Over 2,300 Real Estate Agents/ Agencies. Over 600 property developers.

We publish monthly property magazines since May 2015 and 13 property related books so far.

We have organized 28 public property seminars in Yangon, Mandalay, Taunggyi & Singapore, 22 property exhibitions in Yangon, Mandalay, Taunggyi & Singapore and over 260 property sales events. We have sold over 525 billion kyats (Over $ 350 million) worth of properties as of 2019 first quarter. We grow very fast. We love innovation. We have lovely culture with dedicated staff who love to serve others. Welcome abroad if you can work in fast paced working environment.


Kyauktada,  Yangon   17 February 2020
Job Reference: MJ1579581039484
လုပ်ငန်းတာဝန်များ

•    အိမ်ခြံမြေနှင့်ပတ်သက်သည့်စာချုပ်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း။
•    အစိုးရရုံးဌာနများတွင် ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း။။
•    ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များကိုတာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း။
•    Customer များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တင်ပြလွှာများ၊ ဥပဒေစာချုပ်စာတမ်းများကိုတာဝန်ယူစစ်ဆေးအတည်ပြုပေးခြင်း။
•    အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုဥပဒေနှင့်အညီစာချုပ်ချုပ်ပေးခြင်း။
•    အိမ်ခြံမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတာဝန်ယူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးခြင်း။

အလုပ်လိုအပ်ချက်များ
•    လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။
•    အိမ်ခြံမြေစာချုပ်စာတမ်းပိုင်းနှင့်စည်ပင် အိုးအိမ် မြေယာ ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•    အိမ်ခြံမြေကိစ္စရပ်အ၀၀ကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။
•    အိမ်ခြံမြေ ဥပဒေရေးရာများ၊ စာချုပ်စာတမ်း ဥပဒေရေးရာများ၊ ကုမ္ပဏီဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။


အခုပဲ လျှောက်ထားရန် Do You want a reminder about this job in a 7 days?
သင် မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည် မျှဝေရန်
Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login