အေရာင္း၀န္ထမ္း (အုန္းေခ်ာတြင္ အလုပ္ဆင္းႏုိင္ရန္)

CP MOTOR MYANMAR CO.,LTD.

Automotive and Other Industries Business Group of CP Group


Since 1924 after CP Group has been established, CP Group has explored the global business continuously.


Since then, on January 1st, 1985, CP Group established the first Joint Venture motorcycle company in China and then 1992, the 2nd motorcycle company in China of CP Group was established. Both produced
motorcycle with most advance technology from Japan. CP group also established several automotive parts manufacturing companies in China and Thailand after then.


Early of 2013, CP Group set up a car manufacturing company in Thailand with the brand and technology from Morris Garage (MG) of The United of Kingdom (UK).


From 2014, CP group started to survey and research the automotive and other industry in Myanmar and finally decided to invest motorcycle business in the country.


From December 02, 2015 has set up CP Motor services Co, Ltd for the purpose of market survey research and variety of service field.


On 13 January 2017 established CP Motor Myanmar Cp., Ltd. to be the motorcycle manufacture in Myanmar. The company targeted to build the number one in the country with advance technology, high quality, best service and affordable price to supply and server Myanmar market and users for all
category of motorcycle products and parts. 


CP Group


With decades of industry leadership across multiple regions, we are recognized as a global leader and innovator in the food business. Our priority is to ensure the highest level of quality and safety in every CP
product.


The key to our success lies in our ability to controlend-to-end process that meets international standards. We start by using safe, trusted, and traceable materials to manufacture high-quality feed products for our animals. Then we combine advanced technology and research to raise a variety of animals such as chicken, duck, swine, shrimp, and fish in hygienic conditions. This produces the highest quality of meat selection to be processedinto tasty, ready-to-eat meals for consumers worldwide.


We have also expanded our businesses to several areas which include retail, telecommunication and media, e-commerce and digital, property development, plastics, automotive, finance and insurance, and pharmaceutical.Establish since 1921, 500 largest Companies in the world (The Fortune Global 500)


Automobile Business, MG CAR in Thailand, Motorcycle in China, Caterpillar in China, Carburetor, Injection and Automotive Parts, Industrial Pump, Industrial Zone Development in Thailand, Vietnam. Experience
in Automotive and Industrials more than 30 years ago.(Production, R&D, Sales & Marketing, Purchasing and Management)

  Aungmyaythazan,  Mandalay    21 February 2019
Job Reference: MJ1545118782092


 • Job Summary

  အေရာင္း၀န္ထမ္း (အုန္းေခ်ာ - ပုသိမ္ၾကီး  သို႕ စက္မႈ - ျမိဳ႕သစ္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျပခန္း)


 • Responsibility

  • Customer မ်ားအား ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာနႈတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေပးရန္။

  • Product အေၾကာင္း ေသခ်ာရွင္းျပျပီး Customer၏၀ယ္ယူမႈအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို အၾကံေပးရန္။

  • Customer Profile Record မ်ား၊ လိုအပ္ေသာDocument မ်ားကို Superior ထံ ေန႕စဥ္ဆက္သြယ္တင္ျပရန္။ 

  • ဆိုင္ႏွင့္ Product မ်ားအား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထားရန္။

  • Customer Relationship ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ရန္။
  • Superior မွ လိုအပ္ေသာညႊန္ၾကားမႈမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။


 • Requirements & Qualifications

  • ဘြဲ႕ရ
  • အသက္၂၃ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္
  • ကြန္ပ်ဴတာ(Microsoft Office) ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
  • အဂၤလိပ္စာ ေရးႏုိင္ဖတ္ႏုုိင္ရမည္။
  • အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ႏွင့္ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ရွိရမည္။


လစာ ႏွင့္ ခံစားခြင့္:
လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစာညွိႏိႈင္းေပးမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
သင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေဝရန္